Straatnaam en Huisnummer
1234 AB
Woonplaats
Land
Land
Uw email adres
 • De Benelux DX-Club (ook aangeduid als BDXC) is een club voor DX-ers, met name in het
  Nederlandse taalgebied. De club is opgericht op 5 november 1961.
 • De BDXC verwerkt persoonsgegevens over u doordat u lid bent van onze vereniging en omdat u deze
  gegevens aan ons heeft verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens:
  Uw voor- en achternaam
  Uw adresgegevens
  Uw emailadres
  Uw bankrekeningnummer
 • De persoonsgegevens worden gebruikt door de secretaris en de penningmeester. Uw bankrekening
  staat op de rekeningafschriften van de bank en worden bewaard in de financiële administratie. Het
  rekeningnummer is derhalve inzichtelijk voor de penningmeester en de secretaris. Indien u de BDXC
  een machtiging heeft verstrekt voor het incasseren van de contributie, dan zijn wij wettelijk verplicht
  om het rekeningnummer en de machtiging te administreren totdat de machtiging ingetrokken wordt.
 • De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt om het clubblad en noodzakelijke
  informatie aan u te kunnen versturen. Indien u ons gemachtigd heeft worden de gegevens tevens
  gebruikt om te kunnen incasseren.
 • De BDXC zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk
  geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.
  De gegevens zullen uiterlijk 2 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap worden verwijderd. De financiële administratie moet echter 7 jaar bewaard blijven.
 • De BDXC verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.
 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
  verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de secretaris. De secretaris
  zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 • Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.
  Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit
  Persoonsgegevens.
 • De BDXC neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere
  ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.